Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Firma BAUSERVICE MACIEJ ADAM realizuje projekt pt. „Restart inwestycyjny w przedsiębiorstwie Bauservice”

współfinansowany w ramach PROGRAMU DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH WKŁADU FINANSOWEGO Z POBREXITOWEJ REZERWY DOSTOSOWAWCZEJ W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. Działania nr 1: Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych
skutkami brexit

PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych
społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii

Cel projektu: Przeprowadzenie dywersyfikacji działalności

Planowane efekty: Celem działań inwestycyjnych jest usprawnienie, wprowadzenie na rynek UE nowego wyrobu wielkogabarytowej, jednostkowej stolarki aluminiowej.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 590 029,92 EUR (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć euro 92/100).

Dofinansowanie projektu z UE: 230 228,84 EUR (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia osiem euro 84/100)

Bauservice